Akt poświadczenia dziedziczenia

Niezbędne dokumenty i informacje:

  • odpis skrócony aktu zgony spadkodawcy;
  • zaświadczenie z urzędu miasta/gminy (Wydziału Ewidencji Ludności/Wydziału Spraw Obywatelskich) o numerze ewidencyjnym PESEL i adresie ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy;
  • dane spadkobierców (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia);
  • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego spadkobierców: akt urodzenia, a w przypadku osób, które zmieniły nazwisko przy zawarciu małżeństwa – akt małżeństwa;
  • testamenty spadkodawcy – jeżeli były sporządzone (w tym również testamenty zmienione i odwołane);