Czynności

Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego. Czynności notarialne dokonywane są w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym korzystając z pomocy tłumacza przysięgłego.

Notariusz Justyna Badowska-Korba dokonuje wszystkich czynności, do których powołany jest notariusz, wymienionych w art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 164, ze zm.), to jest:

1. Sporządza AKTY NOTARIALNE:

 • umowy sprzedaży,
 • umowy darowizny,
 • umowy zamiany,
 • umowy zniesienia współwłasności,
 • umowy o dożywocie,
 • umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności (w tym umowy zawierane z gminą o nabycie lokalu z bonifikatą oraz umowy zawierane ze spółdzielnią mieszkaniową),
 • umowy deweloperskie,
 • umowy pożyczki,
 • umowy najmu,
 • testamenty, w tym zawierające zapis windykacyjny, wydziedziczenie,
 • oświadczenia o odrzuceniu /przyjęciu spadku,
 • umowy o zrzeczenie się dziedziczenia,
 • umowy o dział spadku,
 • umowy o wykonanie zapisu,
 • ugody dotyczące zachowku,
 • umowy majątkowe małżeńskie (np. intercyzy),
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody małżonka na czynność przekraczającą zwykły zarząd,
 • umowy o podział majątku wspólnego,
 • ugody alimentacyjne,
 • umowy spółek,
 • pełnomocnictwa,
 • ustanowienie, zmiany, podział i wygaśnięcie hipoteki,
 • ustanowienie, zmiany, zrzeczenie się służebności osobistej, gruntowej, przesyłu,
 • oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w celu zabezpieczenia wykonania obowiązku zapłaty bądź wydania określonych rzeczy, wynikającego np. z umów pożyczek, dotacji, refundacji, najmu, w tym z umowy najmu okazjonalnego,
 • akty założycielskie fundacji,
 • inne umowy, ugody i oświadczenia, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego;

2. Sporządza AKTY POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA:

Dokumenty legitymujące spadkobiercę jako uprawnionego do władania spadkiem wobec osób trzecich, równoważny z sądowym z postanowieniem o stwierdzeniu nabycia spadku.

3. Sporządza POŚWIADCZENIA:

 • własnoręczności podpisu (np. pod umową zbycia udziałów, umową użyczenia samochodu),
 • kopii/wyciągu/odpisu z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu,
 • pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu;

4. Spisuje PROTOKOŁY:

 • protokoły ze zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • protokoły stwierdzające określone zdarzenia lub fakty mające znaczenie prawne np. protokół z treści strony internetowej,
 • protokół stawiennictwa/niestawiennictwa określonych osób w określonym czasie,
 • protokoły z zebrań wspólnot mieszkaniowych;

5. Przyjmuje na przechowanie (do DEPOZYTU NOTARIALNEGO) dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe

6. Doręcza oświadczenia

7. Sporządza protesty weksli i czeków

8. Sporządza wypisy, odpisy aktów notarialnych i wyciągi dokumentów

9. Sporządza projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

10. Dokonuje innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Pozostajemy do Państwa dyspozycji

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości notariusz lub pracownicy Kancelarii chętnie udzielą wszelkich niezbędnych informacji.