Notariusz

„Ślubuję uroczyście jako notariusz powierzone mi obowiązki wypełniać zgodnie z prawem i sumieniem, dochować tajemnicy zawodowej, w postępowaniu swym kierować się zasadami godności, honoru i uczciwości.”

Doświadczenie

Notariusz Justyna Badowska-Korba jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Pracę w kancelarii notarialnej rozpoczęła od razu po ukończeniu studiów w 2004 roku. Początkowo zajmowała stanowisko asystenta notariusza, później aplikanta notarialnego i asesora notarialnego. Pod okiem doświadczonych notariuszy warszawskich odbyła etatową aplikację notarialną przy Izbie Notarialnej w Warszawie, a następnie po zdaniu egzaminu notarialnego odbyła ponad 2-letnią asesurę notarialną.

Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 czerwca 2015 roku została powołana na stanowisko notariusza a siedziba jej kancelarii została wyznaczona w Żyrardowie.

Rola notariusza

Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Rolą notariusza jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu.

W zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, mając obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz zachowuje bezstronność i jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Czynności notarialne dokonane przez notariusza zgodnie z prawem mają charakter dokumentu urzędowego.