Opłaty

W kancelarii notarialnej udzielanie informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych jest bezpłatne. Konieczność uiszczenia opłaty pojawia się dopiero w przypadku dokonania czynności notarialnej (np. sporządzenia poświadczenia, podpisania aktu notarialnego).

Za dokonanie czynności notarialnych notariuszowi przysługuje wynagrodzenie (zwane TAKSĄ NOTARIALNĄ), ustalane na podstawie umowy ze stronami czynności w oparciu o postanowienia Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. 2004 r., Nr 148, poz. 1564 z późn. zm.).

Do taksy notarialnej należy doliczyć PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT) w stawce 23%.

Ponadto z dokonaniem wielu czynności wiązać się będzie również obowiązek uiszczenia podatków i opłaty sądowej:

  • Notariusz jest płatnikiem PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH dokonywanych w formie aktu notarialnego oraz płatnikiem PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN od darowizny dokonywanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.
  • Notariusz pobiera OPŁATĘ SĄDOWĄ od wniosku o dokonanie wpisu w księdze wieczystej w przypadku, gdy w akcie notarialnym zawarty jest wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej podlegający opłacie sądowej.

Podatki i opłaty sądowe stanowią należności publicznoprawne, które notariusz ma obowiązek obliczyć, pobrać przy sporządzeniu aktu notarialnego i odprowadzić w całości na rachunek urzędu skarbowego bądź sądu wieczystoksięgowego. Są one niezależne od notariusza i nie podlegają negocjacjom.

W celu ustalenia dokładnej wysokości całokształtu opłat związanych z dokonaniem określonej czynności notarialnej prosimy o kontakt osobisty, telefoniczny lub mailowy z Kancelarią.

Kalkulator taksy notarialnej online

Przejdź do kalkulatora.

ZWOLNIENIE Z TAKSY NOTARIALNEJ

Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Zwolnienie to stosuje się również do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej, a za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.