Sprzedaż lub darowizna działki

Niezbędne dokumenty i informacje:

 • dane stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania), a w przypadku umowy darowizny – także odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa), z których wynika pokrewieństwo/powinowactwo między stronami;
 • cena sprzedaży/wartość rynkowa działki;
 • data i warunki (sposób) zapłaty i wydania działki w posiadanie, numer konta, na który ma nastąpić zapłata;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym;
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, darowizny), prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, decyzja administracyjna, inne orzeczenie sądowe (np. postanowienie w przedmiocie stwierdzenia zasiedzenia);
 • wypis z rejestru gruntów;
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku oraz wydanych/braku wydanych decyzjach o warunkach zabudowy lub decyzjach o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo decyzja o warunkach zabudowy;
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach i podatkach związanych z nieruchomością;
 • zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych (w przypadku działki zabudowanej);
 • świadectwo charakterystyki energetycznej, jeżeli jest sporządzone (w przypadku działki zabudowanej);

ponadto:

 • jeżeli przedmiotowa działka ma być odłączona z dotychczasowej księgi wieczystej/ ma być dla niej założona nowa księga wieczysta do aktu potrzebne będą:

– wyrys z mapy ewidencyjnej działki,
– wypis z rejestru gruntów dla wszystkich pozostałych działek objętych dotychczasową księgą wieczystą;

 • jeżeli przedmiotowa działka powstała z podziału geodezyjnego:

– mapa sytuacyjna z projektowanym podziałem,
– ostateczna decyzja wójta/burmistrza/prezydenta zatwierdzająca podział;

 • jeżeli działka nabyta została ze spadku lub zasiedzenia (niezależnie od daty zdarzenia) albo na podstawie umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanej po 01.01.2007 r.: zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego wydane na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, potwierdzające uregulowanie obowiązku podatkowego przez spadkobierców lub obdarowanych;
 • jeżeli działka obciążona jest hipoteką: oświadczenie wierzyciela hipotecznego (np. Banku) określające wysokość zadłużenia, warunki spłaty długu i zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego, a w przypadku gdy spłata już nastąpiła – zawierające zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej;
 • jeżeli nabycie następuje za środki pochodzące z kredytu bankowego:

– umowa kredytowa,
– oświadczenie Banku do ustanowienia hipoteki, jeśli hipoteka ma być ustanowiona w akcie notarialnym;

 • jeśli strona umowy zawarła umowę majątkową małżeńską: wypis aktu notarialnego dokumentującego tę umowę;
 • jeżeli strona będzie działała przez pełnomocnika: wypis aktu notarialnego zawierającego pełnomocnictwo;
 • jeśli stroną umowy będzie spółka: numer KRS, umowa spółki, NIP, REGON.

Uwaga:

 • wypisy z rejestru gruntów, wyrysy z mapy ewidencyjnej oraz inne dokumenty z ewidencji gruntów i budynków muszą być opatrzone klauzulą, że stanowią podstawę wpisów w księdze wieczystej;
 • odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z rejestru gruntów i wyrysy z mapy ewidencyjnej ważne są 1 miesiąc od daty wydania;
 • wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ważny jest 6 miesięcy od daty wydania.