Sprzedaż lub darowizna lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

Niezbędne dokumenty i informacje:

 • dane stron (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania), a w przypadku umowy darowizny – także odpisy skrócone aktów stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa), z których wynika pokrewieństwo/powinowactwo między stronami;
 • cena sprzedaży/wartość rynkowa lokalu;
 • data i warunki (sposób) zapłaty i wydania lokalu w posiadanie, numer konta, na który ma nastąpić zapłata;
 • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym;
 • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, darowizny), prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, decyzja administracyjna, inne orzeczenie sądowe;
 • zaświadczenie o ilości/braku osób zameldowanych;
 • zaświadczenie o braku zaległości w opłatach eksploatacyjnych;
 • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu lub zaświadczenie o braku zaległości w tych opłatach;
 • świadectwo charakterystyki energetycznej, jeżeli jest sporządzone;

ponadto:

 • jeżeli lokal nabyty została ze spadku lub zasiedzenia (niezależnie od daty zdarzenia) albo na podstawie umowy darowizny lub umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności dokonanej po 01.01.2007 r. – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego wydane na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, potwierdzające uregulowanie obowiązku podatkowego przez spadkobierców lub obdarowanych;
 • jeżeli lokal obciążony jest hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (np. Banku) określające wysokość zadłużenia, warunki spłaty długu i zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego, a w przypadku gdy spłata już nastąpiła – zawierające zgodę wierzyciela na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej;
 • jeżeli nabycie następuje za środki pochodzące z kredytu bankowego:

– umowa kredytowa,
– oświadczenie Banku do ustanowienia hipoteki, jeśli hipoteka ma być ustanowiona w akcie notarialnym;

 • jeśli strona umowy zawarła umowę majątkową małżeńską – wypis aktu notarialnego dokumentującego tę umowę;
 • jeżeli strona będzie działała przez pełnomocnika – wypis aktu notarialnego zawierającego pełnomocnictwo;
 • jeśli stroną umowy będzie spółka – numer KRS, umowa spółki, NIP, REGON.

Uwaga:

Odpis z księgi wieczystej ważny jest 1 miesiąc od daty wydania.