Testament

Niezbędne dokumenty i informacje:

  • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia);
  • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zamieszkania, data urodzenia);
  • jeżeli testament ma zawierać zapis lub zapis windykacyjny – dokładne określenie przedmiotu zapisu;

ponadto w przypadku zapisu windykacyjnego:

jeżeli przedmiotem zapisu ma być działka lub lokal stanowiący odrębną nieruchomość:

  • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym,
  • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, darowizny), prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, decyzja administracyjna, inne orzeczenie sądowe;

jeżeli przedmiotem zapisu ma być spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu:

  • zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu,
  • odpis zwykły z księgi wieczystej lub numer księgi wieczystej prowadzonej w systemie elektronicznym, jeżeli dla przedmiotowego prawa księga wieczysta została założona;
  • podstawa nabycia, czyli jeden z wymienionych dokumentów: wypis aktu notarialnego (np. umowy sprzedaży, darowizny), przydział lub umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, orzeczenie sądowe;

jeżeli przedmiotem zapisu ma być samochód:

  • dowód rejestracyjny.